/ / Rejestracja

Polityka prywatności

Polityka prywatności

§1
Administrator danych.

Administratorem danych osobowych użytkowników księgarni internetowej Italicus (dalej: Księgarnia) jest Italicus Krystyna Juszkiewicz-Mydlarz i Wspólnicy Spółka Jawna, spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000604522, REGON 363865240, NIP 6762502559.
§2
Podstawa prawna.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm).

§3
Dobrowolność przekazania danych. Zakres przetwarzanych danych.
Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych jest jednak niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówień składanych na stronie internetowej Księgarni.
Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji, zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji. Dane te obejmują w szczególności imię, nazwisko, adres, adres mailowy oraz numer telefonu.

§4
Cel i czas przetwarzania danych.

1.    Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników pozwala na świadczenie usług m.in. utrzymanie konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).
W szczególności dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) założenia konta użytkownika i realizacji zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej Księgarni www.italicus.com.pl,
b) rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,
c) przesyłania drogą elektroniczną przez Księgarnię newslettera z ofertą marketingową, jeżeli użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę.
2.    Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie których wyrazili zgodę Użytkownicy będą przechowywane do czasu cofnięcia przez nich zgody.

§5
Bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych.
Zobowiązanie do zachowania przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, celem zapobieżenia bezprawnemu ich przetwarzaniu, przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024) .

§6
Prawa Użytkownika
1.    Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych.
2.    Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie uzyskać wgląd do swoich danych logując się na stronie internetowej Księgarni pod adresem www.italicus.com.pl i poprawiać je w zakładce: Profil.
3.    Użytkownik w każdej chwili ma prawo składania żądań z zakresu przetwarzania danych osobowych, również żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”) poprzez wniosek o usunięcie swojego profilu z bazy użytkowników. Wniosek powinien zostać wysłany na adres: italicus@italicus.com.pl z adresu e-mail powiązanego z profilem, który znajduje się w bazie Administratora. Użytkownik może zrezygnować z usługi otrzymywania newslettera w sposób opisany w newsletterze.

§7
Przesyłanie danych osobowych do odrębnego podmiotu.
Administrator danych oświadcza, że dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej. W innych przypadkach dane te nie są i nie będą przekazywane ani sprzedawane innym odbiorcom.
§8
Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.
Akceptuję Politykę prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.