§1


Administratorem danych osobowych użytkowników księgarni internetowej Italicus (dalej: Księgarnia) jest ITALICUS Krystyna Juszkiewicz-Mydlarz i Michał Mydlarz Spółka jawna, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000604522, REGON 363865240, NIP 6762502559.

§2


Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm).

§3


Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych jest jednak niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówień składanych na stronie internetowej Księgarni.

§4


Dane osobowe użytkowników podawane przy rejestracji, obejmujące w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu są przetwarzane w celu:
a) założenia konta użytkownika i realizacji zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej Księgarni www.italicus.com.pl,
b) rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,
c) przesyłania drogą elektroniczną przez Księgarnię newslettera z ofertą marketingową, jeżeli użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę.

§5


Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, celem zapobieżenia bezprawnemu ich przetwarzaniu, przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024) . 

§6


1. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych i poprawiania ich.
2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie uzyskać wgląd do swoich danych logując się na stronie internetowej Księgarni pod adresem www.italicus.com.pl i poprawiać je w zakładce: Profil.
3. Użytkownik ma prawo do zwrócenia się do Administratora danych z wnioskiem o usunięcie swojego profilu z bazy użytkowników. Wniosek powinien zostać wysłany na adres:  italicus@italicus.com.pl z adresu e-mail powiązanego z profilem, który znajduje się w bazie Administratora.

§7


Administrator danych oświadcza, że dane osobowe użytkowników nie są i nie będą przekazywane ani sprzedawane innym odbiorcom. 

§8


Użytkownik może zrezygnować z usługi otrzymywania newslettera w sposób opisany w newsletterze.